Wanneer is er sprake van een gift?

11-03-2019

Het doen van een schenking is van belang voor de heffing van schenkbelasting, maar kan ook leiden tot een aftrekpost in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Aftrek is alleen mogelijk voor echte giften en niet voor betalingen van wettelijke belastingen.

Als een natuurlijk persoon of een lichaam een schenking doet, kan deze handeling ook fiscale gevolgen hebben. Ten eerste is de verkrijging uit een schenking een belastbar feit voor de schenkbelasting als de schenker op dat moment in Nederland woont. Daarnaast vormen sommige schenkingen aftrekbare giften in de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hoewel een verband bestaat tussen het begrip schenking in de Successiewet 1956 en het begrip aftrekbare gift in de inkomsten- en vennootschapsbelasting, gaat het niet om gelijke definities.

Gift voor inkomsten- en vennootschapsbelasting
Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn binnen bepaalde grenzen aftrekbaar. Voor de inkomstenbelasting is sprake van een gift als de wederpartij een voordeel ontvangt uit vrijgevigheid van de schenker. Een verplichte bijdrage kan ook een aftrekbare gift zijn, maar dan mag tegenover de bijdrage geen directe tegenprestatie staan.