Thuiswerkzaamheden kosten

14-07-2022

X (belanghebbende) is hoogleraar en zijn echtgenote heeft in verband met zijn beroep
voor hem thuiswerkzaamheden verricht, bestaande uit het bijwerken van losbladige boeken,
het telefonisch afspraken maken met studenten voor vooral het afleggen van tentamens,
het betalen van rekeningen en het behartigen van andere financiële zaken samenhangende

met zijn beroep, alsmede (bijkomstig) typewerk. X heeft haar hiervoor in 1975 ƒ 200
per maand betaald. Hof Amsterdam heeft deze betalingen niet als aftrekbare kosten
aangemerkt omdat X niet aannemelijk heeft gemaakt dat voormelde werkzaamheden
door zijn echtgenote zijn verricht op grond van een met hem gesloten overeenkomst,
zodat moet worden aangenomen dat de echtgenote die werkzaamheden heeft verricht
op grond van de huwelijksverhouding.

De Hoge Raad oordeelt dat dit oordeel blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.
Voor de aftrekbaarheid van deze uitgaven is niet beslissend of de werkzaamheden zijn
verricht op grond van een tussen X en zijn echtgenote gesloten overeenkomst, maar of
zij door de echtgenote zijn verricht in het economische verkeer.
Het Hof heeft dit niet onderzocht.