Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP OPDRACHTEN VERLEEND AAN COLONIAE BELASTINGADVISEURS HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER.

 
Artikel 1 – Algemeen
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 a)  Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft;
      b)  Opdrachtnemer: de natuurlijk persoon die lid is van het Register Belastingadviseurs, of de        
           rechtspersoon waarvan één of meer bestuurders lid zijn van het Register Belastingadviseurs.
       c) Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich        
           jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden, behorende tot het gebruikelijke  
           werkterrein van de belastingadviseur, te verrichten.

Tot die werkzaamheden behoren alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en alle verdere werkzaamheden die
uit de opdracht mochten voortvloeien of die daarmee verband houden, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt:

     * het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard,
     * het verzorgen van fiscale aangiften, - het optreden als gemachtigde in fiscale verzoek-, bezwaar- en           
       beroepsprocedures, waaronder hoger beroepsprocedures en cassatieberoepsprocedures,

     * het geheel of gedeeltelijk voeren van boekhoudingen,
     * het opstellen van jaarstukken en andere financiële overzichten, zoals jaarrekeningen, jaarrapporten    
       en kredietrapportages,
     * al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval
 omvattend de werkzaamheden als vermeld in de
       opdrachtbevestiging.
1.2  Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 

       7:404 en 7:407 lid 2 BW, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met       
      het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde persoon of bepaalde personen. 
1.3  Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die  voor 
       Opdrachtnemer werkzaam zijn en/of waren in het kader van de uitvoering van de Opdracht, waaronder   
       begrepen personeel en hulpkrachten van Opdrachtnemer en derden, waaronder directeuren, vennoten, maten   
       en ondergeschikten van Opdrachtnemer. Zij kunnen jegens opdrachtgever hierop een beroep doen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten c.q. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en
      Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede op alle daaruit voort­vloeiende en/of samenhangende  
      overeenkomsten, alsmede op alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 De toepasselijkheid van Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de 
      hand gewezen.

2.3 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Opdrachtnemer deze
      uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen
      hebben deze afwijkingen van of aanvullingen op de Algemene voorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende 
      overeenkomst.

2.4 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of
      vernietigd wordt, blijft de overeen­komst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding 
      onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3 - Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende 
    opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen.
      De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte 
      informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2 Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is
     ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze Algemene
    voorwaardenop het moment dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van 
     de Opdracht is gestart.

Artikel 4 - Gegevens en informatie
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, alsmede de gegevens en   
       informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat Opdrachtnemer die nodig heeft voor 
      de correcte uitvoering van de Opdracht, a) tijdig en b) in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en 
      c) op de door Opdrachtnemer gewenste wijze te verstrekken.
4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de door of namens hem 
      aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie, ook indien deze via derden worden verstrekt 
      of van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit.
4.3 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband 
      met de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.
4.4 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever
      aan 
de in het eerste, tweede en derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4.5 Extra kosten, extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan de
      in het eerste, tweede of derde lid genoemde verplichtingen heeft voldaan, komen voor rekening en risico van 
      Opdrachtgever.

4.6 Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, bescheiden
      aan Opdrachtgever retourneren.

4.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de correcte naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied  
      van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder het aan Opdrachtnemer verstrekken en ter beschikking 
      stellen van persoonsgegevens met betrekking tot zijn personeel, cliënten of derden, ook indien deze van derden 
      afkomstig zijn of door derden in zijn opdracht worden verstrekt. Opdrachtnemer kan in verband met niet of niet correcte 
      naleving door Opdrachtgever niet worden aangesproken.

Artikel 5 - Uitvoering van de Opdracht
5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt   
      daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

5.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van Opdrachtgever derden wenst in te   
      schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met goedkeuring van Opdrachtgever.

5.3 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar 
      uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.4 De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijke (beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens
      de wet wordt geëist. Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor 
      Opdrachtnemer voortvloeien.

5.5 Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en
      financieren van terrorisme (Wwft): a) verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van Opdrachtgever en/of   
      cliënt te doen; b) verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van 

      overheidswege ingestelde autoriteiten.
5.6 Onder (beroeps)regelgeving wordt in ieder geval verstaan het Reglement Beroepsuitoefening van het Register 
      Belastingadviseurs.
5.7 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten gevolge van het voldoen door     
      Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.
5.8 Opdrachtnemer houdt terzake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat 
      eigendom is van Opdrachtnemer.
5.9 Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door 
      middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar
       niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als      
      Opdrachtnemer zullen al hetgeen doen dat redelijkerwijs verwacht
mag worden ter voorkoming van risico’s zoals het     
     verspreiden van virussen en vervorming.
5.10 In geval van twijfel omtrent de inhoud en/of verzending van elektronische post zijn de data-uittreksels uit de   
        computersystemen van Opdrachtnemer bepalend.

Artikel 6 - Termijnen
6.1 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien zulks schriftelijk is   
     overeengekomen.
6.2  Indien Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor de uitvoering van de Opdracht benodigde
       gegevens en informatie ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te
       worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de   
       gegevens en informatie geheel aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.
 
6.3 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is - door Opdrachtgever niet wegens   
       termijnoverschrijding worden ontbonden, dan nadat Opdrachtgever, na ommekomst van de overeengekomen termijn, 
       Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft aangezegd om de opdracht alsnog (geheel) uit te voeren en
       Opdrachtnemer ook dan de opdracht niet of niet geheel uitvoert binnen de aangezegde termijn. 

Artikel 7 - Aanvang, duur, opzegging, ontbinding
7.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende 
      Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
7.2 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) ontbinden met inachtneming van
      een opzegtermijn van 3 dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een
      dergelijke
 termijn verzetten. De ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden meegedeeld aan de   
    andere partij.
7.3 De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door Opdrachtgever (tussentijds) 
    worden ontbonden zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in 
     staat is om zijn schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, 
     de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden zijn activiteiten staakt of indien 
     de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij 
     redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het   
    belang van de opzeggende partij.
7.4 Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor 
     door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij de Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de 
    Opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter    
      beschikking 
stelt.
7.5 Indien tot (tussentijdse) ontbinding is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Opdrachtnemer recht op vergoeding van 
      het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die   
     Opdrachtnemer
 redelijkerwijs heeft moeten maken of moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de 
     Overeenkomst (zoals onder meer kosten met betrekking tot eventuele onderaanneming), tenzij er feiten en 
     omstandigheden aan de ontbinding ten grondslag liggen die aan Opdrachtnemer zijn toe te rekenen.

7.6 Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft Opdrachtgever recht op medewerking
     van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die    
     opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

7.7Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden 
     deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
7.8 Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en
     documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen. 

Artikel 8 – Intellectuele vermogensrechten
8.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt
      of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en 
     computerprogramma’s, komen toe aan Opdrachtnemer, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.
8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet 
      toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door 
      inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, onverminderd het bepaalde in Artikel 9.4.

Artikel 9 - Geheimhouding en exclusiviteit
9.1 Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden
      tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op 
      Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen 
      voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft) en andere nationale of 
      internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de 
      geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook de door verwerking van verschafte 
      gegevens gekregen resultaten.
9.2 Het eerste lid verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover 
      Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan een wettelijke 
     of beroepsplicht noodzakelijk acht.
9.3 Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of 
     strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht 
      kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
9.4 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet 
      toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van 
      Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens 
      voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een 
      deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer, op 
      Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt 
     in een tucht-, civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke- of strafprocedure.
9.5 Opdrachtnemer is gerechtigd tot het vermelden van de naam van Opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van
      de verrichte werkzaamheden aan (commerciële) relaties van Opdrachtnemer ter indicatie van de ervaring van 
      Opdrachtnemer.

9.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten aan te wenden voor statistische of 
      vergelijkbare doeleinden, mits die uitkomsten niet tot individuele opdrachtgevers te herleiden zijn.
9.7 Uitgezonderd het bepaalde in de vorige leden, is Opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door 
      Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 10 - Persoonsgegevens
10.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan 
      wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens 
        betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever
        verwerken.
10.2 In verband met de optimalisering van zijn dienst­verlening aan Opdrachtgever alsmede in verband met het kunnen 
        benaderen van Opdrachtgever en/of personen werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie en 

        met diensten van Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.
10.3 Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de activiteiten zoals het eerste en tweede 
        lid vermeld, vindt plaats conform toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van 
        persoonsgegevens

Artikel 11 - Honorarium
11.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd 
        overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

11.2 Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
11.3 Indien na de tot standkoming van de Overeenkomst, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, tariefbepalende 
      factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/ of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het eerder 
      overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen. 
11.4 Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 12 - Betaling
12.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of 
       overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen veertien dagen na factuurdatum. 

       De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van
       Opdrachtnemer. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de 
       Opdrachtgever niet op.
12.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een andere tussen partijen
        overeengekomen termijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd 
        vanaf dat moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

12.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtgever gehouden
       tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)­
        kosten, ook voorzover deze kosten de eventuele rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij 
      Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
12.4 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Opdracht ten behoeve van de 
       gezamenlijke Opdrachtgevers is uitgevoerd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het 
        factuurbedrag en de verschuldigde rente en kosten.
12.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om - ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële
        positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Opdrachtnemer aanleiding geeft - van 
        Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te 
        verlangen, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 13 - Reclames
13.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle 
       aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover 
        Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs 
        niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan 
        Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
13.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, behoudens voorzover Opdrachtnemer aan 
      Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.
13.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening 
        gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of
        het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie van door Opdrachtgever reeds 
        betaald honorarium naar evenredigheid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Opdrachtnemer verplicht zich om zich conform de regels van het Reglement voor de Beroepsuitoefening (RBU) van
        het Register Belastingadviseurs te verzekeren en verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor schade als
        gevolg van het niet, niet juist, niet tijdig of niet volledig uitvoeren van Opdrachten. Opdrachtnemer is gehouden op 
        eerste verzoek van Opdrachtgever kosteloos een kopie van de polisvoorwaarden van deze verzekering aan de 
        opdrachtgever toe te zenden.

14.2 De aansprakelijkheid voor de vergoeding van geleden schade is beperkt tot het bedrag dat op grond van de in lid 1 
       bedoelde verzekering daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen 
        risico. Indien om welke reden dan ook buiten schuld of toedoen van Opdrachtnemer, geen uitkering 
        krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt 
        tot tweemaal het bedrag het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 
        11 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog 
        verschuldigd is terzake van de werkzaamheden waarop de schade­veroorzakende gebeurtenis
        betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, met een maximum van driehonderdduizend euro (€ 300.000,-). 
14.3 De in het voorgaande lid vermelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover de schade het gevolg is
        van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

14.4 Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor: - bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is 
       van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdracht­gever aan 
        Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever; - bij 
        Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van 
        hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer ingeschakeld zijn (werknemers van
        Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met 
        Opdrachtnemer verbonden organisatie; - bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of 
        gevolgschade.
14.5 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft 
        ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke 
        waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
14.6 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden -
       daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever alsmede 
       gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever 

       betrokken zijn - die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van 
      Opdrachtgever, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van  
       Opdrachtnemer.

14.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van derden wegens schade die 
       veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij 
       Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel 
       veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer. Onder aanspraken van derden worden tevens
       verstaan aan de Opdracht­nemer als medepleger van een fiscaal verzuim opgelegde bestuurlijke boeten.

Artikel 15 - Vervaltermijn
Voorzover in deze Algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

Artikel 16 - Rechts- en forumkeuze
16.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen, worden alle geschillen die verband houden met 
        Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar 

        Opdrachtnemer gevestigd is.
16.3 In afwijking van het voorgaande lid kunnen Opdracht­gever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van 
      geschillenbeslechting
16.4 Opdrachtgever kan een klacht indienen bij de Raad van Tucht van het Register Belastingadviseurs. Alsdan zal de
        Raad van Tucht alvorens de klacht in behandeling te nemen partijen voorstellen door middel van mediation tot een 
        oplossing van het geschil te komen.

17. Wijzigingen
17.1 Opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene voorwaarden te wijzigen.
17.2 Wijzigingen zullen voor de Opdrachtgever slechts verbindend worden, indien de gewijzigde Algemene voorwaarden 
        zijn gedeponeerd bij een Kamer van Koophandel en Fabrieken of bij de griffie van een arrondissementsrechtbank, 
        alsmede de Opdrachtnemer de Opdrachtgever van de wijzigingen van de Algemene voorwaarden in kennis heeft 
        gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de Opdrachtgever 
        Opdrachtnemer schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.

Deze Algemene voorwaarden zijn op 21 februari 2011 onder nummer 51/2011 gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht