Service level agreement

Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle door Coloniae Belastingadviseurs BV aangeboden Terminal Server diensten.
1.2 Coloniae Belastingadviseurs BV is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen.
1.3 Coloniae Belastingadviseurs BV biedt haar diensten mede aan onder de naam Coloniae BV.


Artikel 2 - Verplichtingen van Coloniae Belastingadviseurs BV

2.1 Coloniae Belastingadviseurs BV spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
- het verlenen van toegang tot het systeem aan de abonnee.
- de beveiliging van de gegevens van de abonnee die worden opgeslagen.
2.2 Coloniae Belastingadviseurs BV kan geen onbelemmerde toegang tot de Coloniae Belastingadviseurs BV website garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de diensten van Coloniae Belastingadviseurs BV.
2.3 Coloniae Belastingadviseurs BV onthoudt zich van het inzien van gegevens behorende tot de abonnee, en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Coloniae Belastingadviseurs BV hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.


Artikel 3 - Verplichtingen van de abonnee

3.1 De abonnee zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht.
3.2 De abonnee onthoudt zich ervan overige abonnees te hinderen en schade toe te brengen aan het Coloniae Belastingadviseurs BV- systeem.
3.3 Het is de abonnee niet toegestaan het systeem en de schijfruimte te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wettelijke bepalingen, de overeenkomst of deze voorwaarden.
3.4 Het is de abonnee niet toegestaan zijn of haar abonnement of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven. De abonnee is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik en beheer van zijn of haar abonnement en wachtwoord.
3.5 De klant geeft bij deze toestemming aan Coloniae Belastingadviseurs BV zijn of haar persoons- en bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van Coloniae Belastingadviseurs BV welke nodig is voor haar administratie en beheerstaken. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt tenzij Coloniae Belastingadviseurs BV hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid

4.1 Coloniae Belastingadviseurs BV is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin, tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid van Coloniae Belastingadviseurs BV. Voor alle directe schade van abonnee, op enigerlei wijze verband houdend met dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de dienst, is de aansprakelijkheid van Coloniae Belastingadviseurs BV beperkt tot het bedrag waarvoor Coloniae Belastingadviseurs BV declaraties heeft verstuurd met betrekking tot het abonnement waartoe de klacht zich uitstrekt. Met name is Coloniae Belastingadviseurs BV niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met, of het gevolg is van, onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot het systeem, handelingen van andere abonnees of internetgebruikers, wijzigingen in login-procedures en abonnementsgegevens.
4.2 De abonnee die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Coloniae Belastingadviseurs BV voortvloeiende schade.
4.3 De abonnee vrijwaart Coloniae Belastingadviseurs BV tegen alle aanspraken van derden terzake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de abonnee van het abonnement, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de abonnee van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
4.4 Coloniae Belastingadviseurs BV is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de abonnee verstrekte toegang tot het systeem buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de abonnee handelt in strijd met de artikelen 3.1 tot en met 3.5. Bovendien is Coloniae Belastingadviseurs BV in dat geval gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens Coloniae Belastingadviseurs BV ontstaat.


Artikel 5 - Diensten derden

5.1 Voor de diensten die Coloniae Belastingadviseurs BV haar abonnees aanbiedt is Coloniae Belastingadviseurs BV afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. De abonnee sluit veelal twee, of meer, overeenkomsten. Een met Coloniae Belastingadviseurs BV en één, of meer, met een derde partij. Coloniae Belastingadviseurs BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.


Artikel 6 - Klachten

6.1 Coloniae Belastingadviseurs BV neemt klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op door Coloniae Belastingadviseurs BV aangeboden diensten en/of gedragingen of handelingen van abonnees.
6.2 Coloniae Belastingadviseurs BV spant zich in klachten omtrent Coloniae Belastingadviseurs BV-diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de Coloniae.nl-diensten te komen.


Artikel 7 - Beheer van het systeem

7.1 Coloniae Belastingadviseurs BV is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voorzover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud of voor de door Coloniae Belastingadviseurs BV te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee jegens Coloniae Belastingadviseurs BV ontstaat.
7.2 Coloniae Belastingadviseurs BV is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en het abonnement zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de abonnee door Coloniae Belastingadviseurs BV ontstaat. Coloniae Belastingadviseurs BV zal in een dergelijk geval de abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.


Artikel 8 - Duur en einde van het abonnement

8.1 Het abonnement wordt steeds aangegaan voor 1 jaar, betaling vindt vooraf plaats. Het abonnement wordt steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor de expiratiedatum. Dit kan zowel schriftelijk als per fax, of middels de opzegmogelijkheid op de site.
8.2 Indien de klant niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige uit een met Coloniae Belastingadviseurs BV gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens Coloniae Belastingadviseurs BV te voldoen, is Coloniae Belastingadviseurs BV gerechtigd de overeenkomst in zijn geheel, of gedeeltelijk, te ontbinden, zulks zonder dat Coloniae Belastingadviseurs BV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.


Artikel 9 - Overmacht

9.1 Onder overmacht worden verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Coloniae Belastingadviseurs BV niet in staat is haar verplichtingen jegens de abonnee na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
9.2 Coloniae Belastingadviseurs BV heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Coloniae Belastingadviseurs BV haar verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Coloniae Belastingadviseurs BV opgeschort zonder dat voor de abonnee recht op schadevergoeding door Coloniae Belastingadviseurs BV ontstaat.


Artikel 10 - Toepasselijk recht

10.1 Op elke overeenkomst tussen Coloniae Belastingadviseurs BV en de abonnee is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Voor alle geschillen tussen Coloniae Belastingadviseurs BV en de abonnee is de rechter te Amsterdam bevoegd.
10.3 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.